MENU

英単語帳 751~800

単語 751~755
contend

主張する [kənténd]

inspect

検査する [inspékt]

analogy

類似点 [ənæ'ləʤi]

textile

織物 [tékstail]

deficit

赤字 [défəsit]

単語 756~760
fertile

肥えた [fə':rtl]

assault

攻撃 [əsɔ':lt]

torture

拷問 [tɔ':rʧər]

cherish

胸に抱く [ʧériʃ]

nourish

養う [nə':riʃ]

単語 761~765
compile

まとめる [kəmpáil]

oppress

しいたげる [əprés]

erosion

浸食 [iróuʒən]

subsidy

補助金 [sʌ'bsədi]

earnest

まじめな [ə':rnist]

単語 766~770
furious

激怒した [fjú(ə)riəs]

increase

増える、~を増やす [inkrí:s]

consider

~を考慮する [kənsídər]

describe

~を描写する、~の特徴を説明する [diskráib]

complete

完全な [kəmplí:t]

単語 771~775
research

研究 [risə':rʧ]

material

物質 [mətí(ə)riəl]

evidence

証拠 [évədəns]

physical

身体の、肉体の [fízikəl]

approach

~に接近する;~に取り組む;方法 [əpróuʧ]

単語 776~780
industry

工業 [índəstri]

resource

資源 [rí:sɔ:rs]

function

機能 [fʌ'ŋkʃən]

attitude

態度 [æ'tit(j)ù:d]

instance

例 [ínstəns]

単語 781~785
positive

積極的な [pɑ'zətiv]

negative

否定の [négətiv]

specific

特定の [spisífik]

official

役人 [əfíʃəl]

chemical

化学的な [kémikəl]

単語 786~790
identify

~の正体をつきとめる、Aと共感する [aidéntəfài]

indicate

~を指し示す [índikèit]

estimate

~を推定する [éstəmèit]

exchange

交換する [iksʧéinʤ]

contrast

対比 [kəntræ'st]

単語 791~795
audience

聴衆、観客 [ɔ':diəns]

conflict

対立 [kənflíkt]

struggle

苦闘する、もがく [strʌ'gl]

strategy

戦略 [stræ'təʤi]

ancestor

祖先 [æ'nsestər]

単語 796~800
progress

進歩、前進 [prɑ'gres]

familiar

熟知している、くわしい [fəmíljər]

previous

前の [prí:viəs]

convince

~を納得させる、確信させる [kənvíns]

preserve

~を保護する [prizə':rv]