MENU

英単語帳 801~850

単語 801~805
surround

~を取り囲む [səráund]

complain

苦情を言う [kəmpléin]

capacity

能力 [kəpæ'səti]

resident

住民 [rézədənt]

analysis

分析 [ənæ'ləsis]

単語 806~810
disaster

災害 [dizæ'stər]

document

文書 [dɑ'kjumənt]

accurate

正確な [æ'kjurət]

military

軍事的な [mílitèri]

enormous

莫大な [inɔ':rməs]

単語 811~815
domestic

家庭の、国内の [dəméstik]

purchase

~を購入する [pə':rʧəs]

generate

~を生み出す [ʤénərèit]

conclude

~と結論づける [kənklú:d]

perceive

~を知覚する [pərsí:v]

単語 816~820
religion

宗教 [rilíʤən]

category

範ちゅう [kæ'təgɔ`:ri]

occasion

場合、機会 [əkéiʒən]

facility

設備、施設 [fəsíləti]

quantity

量 [kwɑ'ntəti]

単語 821~825
numerous

たくさんの [n(j)ú:m(ə)rəs]

contrary

反対に [kɑ'ntreri]

superior

よりすぐれている [səpí(ə)riər]

somewhat

多少 [sʌ'm(h)wʌ`t]

overcome

~に打ち勝つ [òuvəkʌ'm]

単語 826~830
announce

~を発表する [ənáuns]

minister

大臣 [mínəstər]

treasure

財宝 [tréʒər]

contract

契約 [kɑ'ntrækt]

abstract

抽象的な [æbstræ'kt]

単語 831~835
flexible

柔軟な [fléksəbl]

transfer

~を移す [trænsfə':r]

persuade

~を説得する [pərswéid]

frighten

~をおびえさせる [fráitn]

incident

出来事 [ínsəd(ə)nt]

単語 836~840
priority

優先 [praiɔ':rəti]

district

地区 [dístrikt]

dialogue

対話 [dáiəlɔ`:g]

internal

内部の、国内の [intə':rnl]

rational

理性的な [ræ'ʃənl]

単語 841~845
relevant

関連のある [réləvənt]

tropical

熱帯 [trɑ'pikəl]

dominate

~を支配する [dɑ'mənèit]

restrict

~を制限する [ristríkt]

endanger

~を危険にさらす [indéinʤər]

単語 846~850
evaluate

~を評価する [ivæ'ljuèit]

resemble

~に似ている [rizémbl]

collapse

崩壊する [kəlæ'ps]

heritage

遺産 [héritiʤ]

adequate

十分な [æ'dikwət]