MENU

英単語帳 901~950

単語 901~905
epidemic

流行 [èpədémik]

infinite

無限の [ínfənət]

retrieve

検索する [ritrí:v]

navigate

進路を決める [næ'vəgèit]

disguise

隠す [disgáiz]

単語 906~910
mutation

突然変異 [mju:téiʃən]

fragment

破片 [fræ'gmənt]

tolerate

我慢する [tɑ'lərèit]

dissolve

溶解する [dizɑ'lv]

conceive

想像する [kənsí:v]

単語 911~915
frontier

国境 [frʌntíər]

explicit

明確な、はっきりした [eksplísɪt]

affluent

裕福な [æ'fluənt]

overtake

追い越す [òuvətéik]

coincide

同時に起きる、重なる [kòuinsáid]

単語 916~920
commerce

商業 [kɑ'mərs]

moisture

水分 [mɔ'isʧər]

altitude

高度、標高 [æ'ltət(j)ù:d]

vigorous

精力的な [vígərəs]

coherent

一貫した [kouhí(ə)rənt]

単語 921~925
arrogant

傲慢な [æ'rəgənt]

displace

とってかわる、故郷から追い出す [displéis]

prestige

名声 [prestí:ʒ]

friction

摩擦 [fríkʃən]

monopoly

独占 [mənɑ'pəli]

単語 926~930
specimen

標本 [spésəmən]

diligent

勤勉な [díləʤənt]

bankrupt

破産した [bæ'ŋkrʌpt]

stubborn

頑固な [stʌ'bərn]

punctual

時間をきっちり守る [pʌ'ŋkʧuəl]

単語 931~935
restrain

抑制する [ristréin]

contempt

軽蔑 [kəntémpt]

reckless

無謀な [réklis]

eloquent

雄弁な [éləkwənt]

juvenile

青少年の [dʒúːvənὰɪl]

単語 936~940
encourage

はげます [inkə':riʤ]

influence

影響 [ínfluəns]

knowledge

知識 [nɑ'liʤ]

statement

記述 [stéitmənt]

available

手に入る、利用できる [əvéiləbl]

単語 941~945
political

政治的な [pəlítikəl]

recognize

~を認める [rékəgnàiz]

establish

~を設立する、創立する [istæ'bliʃ]

determine

~を決定する [ditə':rmin]

advantage

利点 [ædvæ'ntiʤ]

単語 946~950
structure

構造 [strʌ'kʧər]

essential

不可欠だ [isénʃəl]

financial

財政的な [finæ'nʃəl]

potential

潜在的な [pəténʃəl]

represent

~を表す [rèprizént]