MENU

英単語帳 1001~1050

単語 1001~1005
prominent

有名な [prɑ'mənənt]

negotiate

交渉する [nigóuʃièit]

narrative

話 [næ'rətiv]

elaborate

手の込んだ [ilæ'bərət]

brilliant

すばらしい [bríljənt]

単語 1006~1010
reinforce

強める [rì:infɔ':rs]

undertake

(仕事など)を引き受ける [ʌ`ndərtéik]

recession

不景気、不況 [rì:séʃən]

sculpture

彫刻 [skʌ'lpʧər]

implement

実行する [ímpləmənt]

単語 1011~1015
intuition

直感 [ìnt(j)u:íʃən]

competent

有能な [kɑ'mpət(ə)nt]

nightmare

悪夢 [náitmèər]

ambiguous

あいまいな [æmbígjuəs]

skeptical

懐疑的な [sképtikəl]

単語 1016~1020
designate

指定する [dézignèit]

undermine

弱める [ʌ`ndərmáin]

reception

もてなし [risépʃən]

speculate

推測する [spékjulèit]

radiation

放射線 [rèidiéiʃən]

単語 1021~1025
prescribe

処方する [priskráib]

astronomy

天文学 [əstrɑ'nəmi]

arbitrary

勝手な [ɑ':rbətrèri]

anonymous

匿名の [ənɑ'nəməs]

withstand

耐える [wiθstæ'nd]

単語 1026~1030
surrender

降伏する [səréndər]

personnel

職員 [pə`:rs(ə)nél]

biography

伝記 [baiɑ'grəfi]

breakdown

崩壊 [bréikdaun]

penetrate

入り込む [pénətrèit]

単語 1031~1035
reconcile

調和させる [rékənsàil]

notorious

悪名高い [noutɔ':riəs]

experiment

実験 [ikspérəmənt]

individual

個人 [ìndəvíʤuəl]

particular

ある特定の、特有の [pərtíkjulər]

単語 1036~1040
eventually

ついに [ivénʧuəli]

contribute

~に貢献する、~の一因となる、AをBに寄付する [kəntríbju:t]

revolution

革命 [rèvəlú:ʃən]

phenomenon

現象 [finɑ'mənɑ`n]

atmosphere

大気、雰囲気 [æ'tməsfìər]

単語 1041~1045
psychology

心理学 [saikɑ'ləʤi]

vocabulary

語彙 [voukæ'bjulèri]

artificial

人工 [ɑ`:rtəfíʃəl]

convenient

都合がいい [kənví:njənt]

laboratory

研究所 [læ'b(ə)rətɔ`:ri]

単語 1046~1050
confidence

自信 [kɑ'nfədəns]

instrument

器具 [ínstrəmənt]

conference

会議 [kɑ'nf(ə)rəns]

proportion

比率 [prəpɔ':rʃən]

philosophy

哲学 [filɑ'səfi]