MENU

英単語帳 1051~1100

単語 1051~1055
sufficient

十分な [səfíʃənt]

linguistic

言語の [liŋgwístik]

regardless

関係なく [rigɑ':rdlis]

disappoint

~を失望させる [dìsəpɔ'int]

innovation

革新 [ìnəvéiʃən]

単語 1056~1060
stereotype

典型的なイメージ、類型、固定観念 [stériətàip]

hypothesis

仮説 [haipɑ'θəsis]

statistics

統計(学) [stətístiks]

ingredient

材料 [ingrí:diənt]

aggressive

攻撃的な [əgrésiv]

単語 1061~1065
illustrate

~を(例で)示す [íləstrèit]

reputation

評判 [rèpjutéiʃən]

equivalent

同等のもの、相当するもの [ikwívələnt]

specialize

Aを専門にする、専攻する [spéʃəlàiz]

accomplish

~をやりとげる [əkɑ'mpliʃ]

単語 1066~1070
profession

職業 [prəféʃən]

incredible

信じられない [inkrédəbl]

distribute

~を分配する [distríbju:t]

correspond

一致する [kɔ`:rəspɑ'nd]

enthusiasm

熱意、情熱 [inθú:ziæ`zm]

単語 1071~1075
optimistic

楽観的な [ɑ`ptəmístik]

inevitable

避けられない [inévətəbl]

substitute

~を代わりに用いる [sʌ'bstət(j)ù:t]

anticipate

予想する [æntísəpèit]

transition

移り変わり [trænzíʃən]

単語 1076~1080
pedestrian

歩行者 [pədéstriən]

vulnerable

受けやすい [vʌ'lnərəbl]

compliment

ほめ言葉 [kɑ'mpləmənt]

expedition

探検 [èkspədíʃən]

adolescent

思春期の [æ`dəlésnt]

単語 1081~1085
tremendous

とてつもない [triméndəs]

accumulate

蓄積する [əkjú:mjulèit]

constitute

~を構成する、占める、~である [kɑ'nstət(j)ù:t]

exaggerate

~を誇張する [igzæ'ʤərèit]

compromise

妥協 [kɑ'mprəmàiz]

単語 1086~1090
enterprise

企業、事業 [éntərpràiz]

supplement

補う [sʌ'pləmənt]

indigenous

先住 [indíʤənəs]

ridiculous

ばかげた [ridíkjuləs]

manipulate

操作する [mənípjulèit]

単語 1091~1095
compensate

埋め合わせる [kɑ'mpənsèit]

irrigation

灌漑 [ìrəgéiʃən]

compulsory

義務的な [kəmpʌ'lsəri]

contradict

矛盾する [kɑ`ntrədíkt]

comprehend

理解する [kɑ`mprihénd]

単語 1096~1100
legitimate

正当な [liʤítəmət]

sanitation

衛生 [sæ`nətéiʃən]

illuminate

照らす、解明する [ilú:mənèit]

conscience

良心 [kɑ'nʃəns]

compatible

適合する [kəmpæ'təbl]