MENU

英単語帳 1101~1147

単語 1101~1105
monotonous

単調な [mənɑ't(ə)nəs]

environment

環境 [invái(ə)rənmənt]

appropriate

適切な [əpróupriət]

opportunity

機会 [ɑ`pərt(j)ú:nəti]

significant

重要な [signífikənt]

単語 1106~1110
consequence

結果 [kɑ'nsəkwèns]

independent

独立した [indipéndənt]

participate

Aに参加する [pɑ:rtísəpèit]

institution

機関、制度 [ìnstət(j)ú:ʃən]

perspective

見方 [pərspéktiv]

単語 1111~1115
agriculture

農業 [æ'grikʌ`lʧər]

fundamental

基本的な [fʌ`ndəméntl]

demonstrate

(証明などが)~を明らかに示す [démənstrèit]

distinguish

~を見分ける [distíŋgwiʃ]

instruction

指示 [instrʌ'kʃən]

単語 1116~1120
concentrate

集中する [kɑ'nsəntrèit]

manufacture

~を製造する [mæ`njufæ'kʧər]

corporation

企業 [kɔ`:rpəréiʃən]

investigate

~を調査する [invéstəgèit]

acknowledge

認める [æknɑ'liʤ]

単語 1121~1125
counterpart

相当するもの [káuntəpɑ:t]

indifferent

無関心だ [indíf(ə)rənt]

anniversary

記念日 [æ`nəvə':rsəri]

transparent

透き通った [trænspé(ə)rənt]

magnificent

すばらしい [mægnífəsnt]

単語 1126~1130
legislation

法律 [lèʤisléiʃən]

outstanding

傑出した [àutstæ'ndiŋ]

superficial

表面的な [sù:pərfíʃəl]

transaction

取引 [trænsæ'kʃən]

spontaneous

自然に起こる [spɑntéiniəs]

単語 1131~1135
hospitality

もてなし [hɑ`spətæ'ləti]

contemplate

考える [kɑ'ntəmplèit]

certificate

証明書 [sərtífikət]

masterpiece

傑作 [mɑ':stəpi:s]

nevertheless

それにもかかわらず [nèvərðəlés]

単語 1136~1140
contemporary

現代の [kəntémpərèri]

conservation

環境保護 [kɑ`nsərvéiʃən]

architecture

建築 [ɑ':rkətèkʧər]

acquaintance

知人 [əkwéint(ə)ns]

breakthrough

飛躍的進歩 [bréikθru:]

単語 1141~1145
superstition

迷信 [sù:pərstíʃən]

extraordinary

並外れた [ikstrɔ':rdənèri]

sophisticated

高度な [səfístəkèitid]

indispensable

不可欠な [ìndispénsəbl]

discrimination

差別 [diskrìmənéiʃən]

単語 1146~1147
administration

経営、行政 [ædmìnəstréiʃən]

straightforward

わかりやすい [strèitfɔ':wəd]